Speerpunten

Duurzaamheid

Duurzaamheid

De belangrijkste ontwikkelingen in 2020 op het beleidsterrein “Duurzaamheid” zijn:

Energietransitie en landelijk Klimaatakkoord
De regio Zeeland heeft als eerste van de 30 landelijke regio’s haar Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld. De RES geeft de ambitie van de regio aan voor de opwek van verschillende vormen van duurzame energie, de strategie voor het elektriciteitsnetwerk, het verduurzamen van de gebouwde omgeving en duurzame mobiliteit. Dit is een van de twee opgaven uit het landelijke Klimaatakkoord. Het college heeft de RES Zeeland vastgesteld op 21 april 2020 en ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad van 28 mei 2020. In 2020 stelt de regio een uitvoeringsprogramma op voor de RES Zeeland.
De andere opgave uit het landelijke Klimaatakkoord voor de gemeente Terneuzen is het opstellen van de Transitievisie Warmte. Dit warmteplan op wijkniveau geeft de route aan naar aardgasloze en energieneutrale wijken en kernen van onze gemeente in 2050. De gemeente is begonnen met het opstellen van de Transitievisie Warmte. In opdracht van de Zeeuwse gemeenten is de Energie Transitie Atlas opgesteld als bouwsteen hiervoor. De mogelijkheden van een restwarmtenet in de Kanaalzone worden onderzocht.
Het Rijk heeft in de Decembercirculaire 2019 van het Gemeentefonds financiële middelen beschikbaar gesteld voor de Transitievisie Warmte. Het college heeft de raad in mei 2020 een bestedingsvoorstel hiervoor voorgelegd. Inhoudelijk wordt hier verder naar verwezen.
Daarnaast voeren de VNG en de Raad voor het Openbaar Bestuur in 2020 een landelijk onderzoek uit naar de extra uitvoeringslasten van het Klimaatakkoord voor provincies, waterschappen en gemeenten. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zullen provincies, waterschappen en gemeenten meer financiële middelen van het Rijk krijgen voor de uitvoering van het Klimaatakkoord.

Duurzame Energie
De gemeenteraad heeft op 7 februari 2019 het planologisch toetsingskader zonne-energie vastgesteld. Op basis van dit kader heeft het college aan 5 initiatieven voor zonnepanelenparken medewerking verleend (Bontepolder Sluiskil, vloeivelden Sas van Gent, Mosselbanken, Koegorspolder en Tractaatweg). Alle 5 projecten hebben ook SDE+-subsidie gekregen en zullen gerealiseerd worden. De 132,8 ha zonneparken zullen een grote hoeveel duurzame elektriciteit gaan opwekken. De gemeente zal een aanzienlijk bedrag aan bouwleges uit deze projecten ontvangen.
Het college heeft de raad de structuurvisie zonne-energie en ruimtelijke compensatie ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad op 28 mei 2020. De structuurvisie regelt de ruimtelijke en financiële compensatie van zonneparken en is een herziening van het planologisch toetsingskader zonne-energie van 2019.
In 2020 wordt een zonnepaneleninstallatie van een lokale energie coöperatie gerealiseerd op het dak van de Brede School in Othene.
Het college heeft het beleidskader windenergie ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad op 28 mei 2020.
Duurzaamheid is een structureel onderdeel van het integrale huisvestingsplan voor onderwijsgebouwen dat wordt opgesteld in 2020.

Klimaatadaptatie
In het najaar van 2020 zullen de gemeente Hulst, Sluis en Terneuzen een gezamenlijke risicodialoog-enquête uitzetten voor hun toekomstige Klimaatadapatatiestrategie (beleid en maatregelen tegen overstromingen, extreme buien, droogte en hittestress).

Luchtkwaliteit
Rud Zeeland onderzoekt samen met de Provincie Zeeland, gemeente Terneuzen, DCMR en de GGD de mogelijkheden om bepaalde vormen van milieuhinder (lucht, geur en geluid) in de kanaalzone te verbeteren. Zij leggen een projectplan spoedig voor aan de colleges. Bij de uitvoering zal onder ander gebruik gemaakt worden van het recent uitgebrachte rapport Nut en noodzaak van een provinciaal luchtmeetnetwerk. In een vervolgonderzoek verkent de provincie de mogelijkheden van aanvullende metingen verder en werkt concrete onderzoeksvoorstellen uit.

Schone lucht akkoord
9 provincies en 36 gemeenten ondertekenden het schone lucht akkoord waaronder Provincie Zeeland. Gemeente Terneuzen heeft het voortouw genomen en de andere Zeeuwse gemeenten bevraagd hoe zij tegen dit akkoord aankijken. Door de juridische consequenties overwegen de Zeeuwse gemeenten een steunbetuiging richting de provincie Zeeland op te stellen. Naast de programma’s welke zij reeds uitvoeren onderschrijven zij daarmee de ambities van de Provincie en spreken de intentie uit om een bijdrage op projectniveau te willen verkennen.

Duurzame mobiliteit
De gemeente gaat verder met de uitrol van nieuwe oplaadpalen voor elektrische auto’s. In de parkeergarage Oostkolk, op het parkeerterrein achter het stadskantoor en op het parkeerterrein van “De Koegors” zijn e-laadpalen geplaatst. Oplaadpalen in parkeergarage Scheldetheater zijn in voorbereiding. De gemeente Terneuzen stelt in 2020 een plankaart op voor laadpalen met ter invulling van de Zeeuwse roadmap en de Nationale Agenda Laadinfra NAL.
Het Rijk stelt in de Meicirculaire 2020 van het Gemeentefonds financiële middelen beschikbaar voor e-laadpalen voor elektrische auto’s. Het college zal de raad een bestedingsvoorstel hiervoor voorleggen.
De mogelijkheden van autodelen worden onderzocht met de Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland.
De gemeente Terneuzen neemt tussen 2020 en 2022 deel aan het OP-Zuidproject “Zero Emissie Transport” van Impuls Zeeland en de HZ University. In dit project worden Zero Emissie Logistiek, groene waterstof voor logistiek, elektrisch rijden, onderhoud van wagenparken en laad- en tankinfrastructuur onderzocht.
Het proces rond de nieuwe spoorlijn in de Kanaalzone verloopt voorspoedig. Verschillende tracés zijn onderwerp van studie.

De fiets is en blijft voor ons één van de duurzaamste vormen van vervoer. Wij willen fietsen een grotere rol geven dan nu door het blijven stimuleren en verder uitbouwen van de (elektrische) fiets als woon-werk- en werk-werkvervoermiddel en als toeristisch product.
De gemeente Terneuzen blijft investeren in een goede fietsinfrastructuur. Via het gemeentelijk wegencategoriseringsplan krijgen alle gebiedsontsluitende wegen een fietspad of een fietsstrook.
Via de RES Zeeland (sectortafel duurzame mobiliteit) zal personenmobiliteit verduurzaamd worden. Om de (elektrische) fiets te stimuleren als alternatief voor grotere afstanden woon-werkverkeer of werk-werkverkeer wordt ingezet op fietssnelwegen. Er zal een fietssnelweg tussen Terneuzen en Zelzate worden aangelegd. Via de RES Zeeland zullen ook slimme mobiliteitsconcepten worden ontwikkeld om bedrijven helpen de CO2-uitstoot van hun zakelijke mobiliteit te reduceren door o.a. meer te fietsen.

Afvalinzameling
Per 1 januari 2020 mogen inwoners van de gemeente Terneuzen plastic, blikjes en drankenkartons weer in de grijze container doen. De gemeenten Terneuzen, Borsele, Noord-Beveland en Reimerswaal werken hiervoor samen met afvalverwerker AVR. De nieuwe scheidingsinstallatie van AVR beschikt over de allernieuwste technieken om plastic, metaal en drankenkartons van restafval te scheiden. Er wordt op meerdere soorten plastic en kwaliteit gesorteerd voor betere hergebruik. De planning was eerst per 1 april, maar AVR had per 1 januari al ruimte om deze afvalstromen na te scheiden.

Zwerfafval: ballonvrije gemeente
NME-centrum Natuur&Zo heeft via het zwerfafvalproject Schoon Zeeland posters en brieven met uitleg gemaakt waarmee we Oranjeverenigingen, scholen en (sport)verenigingen vragen om geen ballonnen meer te gebruiken.

Natuurontwikkeling
In het project “De Groene Koegors” heeft de gemeente Terneuzen samen met Yara Sluiskil, North Sea Port, de ZMf en Stichting Landschapsbeheer Zeeland 20 hectare tijdelijke natuur in de Koegorspolder gerealiseerd (via het Interregprogramma 2B Connect).
Op 4 maart 2020 heeft wethouder Van Assche met de kinderen van obs De Statie en het IVN het Tiny Forest “’t Sasje” op het Kanaaleiland in Sas van Gent geopend.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/29/2020 12:33:02 met de export van 05/29/2020 12:32:07