Programma's

Onderwijs

Programma 4 Onderwijs

sdsdsds

Goede betaalbare onderwijsvoorzieningen in onze gemeente

We streven naar onderwijs met oog voor kwaliteit betaalbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid  en keuzevrijheid.

Wij verwijzen wij u voor de toelichting naar het doel:
'We streven naar onderwijs met oog voor kwaliteit betaalbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid  en keuzevrijheid'

We willen jongeren stimuleren om na te denken over hun rol en positie in de samenleving.

Er is sprake van een doorlopend proces. Wij gaven Jongeren Informatie Punt (JIP), dat onderdeel uitmaakt van Aan-z heeft een concrete opdracht om jongeren hierbij te begeleiden. Het JIP geeft informatie, advies en ondersteuning over alles waar jongeren op de op de weg naar zelfstandigheid tegenaan lopen.
In mei 2019 stelden we het routeplan burger-en overheidsparticipatie vast. De hierin beschreven uitgangspunten zijn leidend voor het vormgeven van participatie; informatie, verwachtingen en afspraken. Op basis hiervan gaan we in gesprek met onze jongeren en stimuleren we hen ook tot nadenken over hun rol en positie in de samenleving.

Onze gemeente doet mee met Democracity. Met dit educatieve doe-programma maken kinderen uit groep 7 en 8 uit het basisonderwijs (of leerlingen van het praktijkonderwijs en het speciaal onderwijs) voor het eerst kennis met democratische besluitvorming. Ze brengen een bezoek aan het gemeentehuis en bouwen samen een stadhuis. In april zou weer een zevental groepen uit het basisonderwijs deelnemen. Helaas kon dit vanwege het Corona-virus nu niet doorgaan.

Wij willen een toekomstbestendige samenwerking tussen de wijk, kinderopvang, preventie en jeugdhulpverlening.

Het stimuleren en faciliteren van deze samenwerking, ook met het onderwijs, is een doorlopend proces.

Wij werken aan de notitie Preventie en Vroegsignalering. In deze notitie geven wij aandacht aan de verdere verbetering tussen aansluiting (preventieve) jeugdhulp, onderwijs en kinderopvang. Deze notitie ligt gelijktijdig met deze voortgangsrapportage aan u voor.
Met ingang van het schooljaar 2020 – 2021 stoppen de speelneuzen. Wij breiden het aanbod dat Kids2Fun als onderdeel van Aan-z nu aanbiedt tijdens de vakanties verder uit. Ook buiten de vakanties zal er straks een aanbod zijn.
Aan-z/Kids2Fun ontwikkelt preventie activiteiten die vrij toegankelijk zijn voor alle kinderen.
Deze worden aangeboden op verschillende plaatsen in de gemeente Terneuzen. Daarnaast ontwikkelen zij activiteiten voor specifieke doelgroepen op plaatsen waar noodzaak is.

Wij nemen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de inrichting van het onderwijs.

Onderwijsinstellingen zijn in principe zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en inrichting van het onderwijs. Wij geven uitvoering aan onze wettelijke taken. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderopvang. Dit toezicht vindt op dit moment op een aangepaste manier plaats als gevolg van de Corona-maatregelen.

In de afgelopen periode waren wij samen met de kinderopvanginstellingen en het (speciaal) basisonderwijs verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de noodopvang voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders in cruciale beroepen.

We willen toekomstbestendige en kwalitatief hoogwaardige onderwijsvoorzieningen voor 0 tot 18-jarigen.

Dit is een doorlopend proces.

Wij stelden samen met de kinderopvanginstellingen en het basisonderwijs het plan ‘toekomstbestendige kindvoorzieningen voor 0 – 12 jarigen op’ en werken  aan de in het plan opgenomen inhoudelijke doelstellingen, onder meer op het terrein van onderwijshuisvesting, de aanpak van onderwijsachterstanden en de aansluiting onderwijs – zorg.
De Zeeuws-Vlaamse gemeenten leveren een bijdrage aan de startgroepen.
Wij dienden opnieuw een aanvraag in in het kader van de regio-deal voor de startgroepen. Wij zijn in afwachting van de besluitvorming hierop.
Conform de gemaakte afspraken in het transitieplan Voortgezet Onderwijs leveren wij een bijdrage aan de instandhouding van een kwalitatief hoogwaardig aanbod van Voortgezet Onderwijs in de regio. Wij voeren een haalbaarheidsonderzoek naar het voortgezet onderwijs uit. Dit proces loopt. Ook leveren wij een bijdrage aan het Centrum voor Toptechniek.

Wij stelden een Integraal Huisvestingsplan op voor de gemeente Terneuzen. In het IHP besteden wij onder meer aandacht aan duurzaamheid en kwaliteit, samenwerking en groei en krimp. In het IHP besteden wij nadrukkelijk aandacht aan het haalbaarheidsonderzoek in het voortgezet onderwijs, zodat u een integraal beeld hebt op het gebied van onderwijshuisvesting. Wij werkten concrete scenario’s voor de onderwijshuisvesting in Hoek, Rivierenbuurt en Othene uit.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/29/2020 12:33:02 met de export van 05/29/2020 12:32:07