Programma's

Bestuur en ondersteuning

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

sdsdsds

Wij organiseren goede, efficiënte en moderne dienstverlening

Ondersteunen van de belangen van onze burgers bij hogere overheden

We benutten waar mogelijk het netwerk richting de provincie, Rijk, Rijkswaterstaat, enz. om de belangen van onze inwoners en bedrijven te ondersteunen.

Nieuwe communicatievormen benutten

De eerste helft van 2020 stond in het teken van Corona. We communiceerden efficiënt en effectief via de sociale media, internet en intranet. We stemden onze berichtgeving af op www.zeelandveilig.nl.
We maakten het digitaal aanvragen van inkomensondersteuning voor ondernemers en ZZPers mogelijk. We regelden het digitaal aanvragen van verzoeken om uitstel van betaling voor facturen van de gemeente Terneuzen.  
Ondernemers kunnen tegenwoordig digitaal een terrasvergunning aanvragen.  
Sportverenigingen melden buitensportactiviteiten digitaal.  We gebruiken deze informatie voor een actueel digitaal overzicht van de buitensportactiviteiten die opnieuw mogelijk zijn in onze gemeente.

Actief bijdragen aan de landelijke ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening

We volgden actief de digitale ontwikkelingen.
We namen deel aan een VNG tweedaagse over de Wet Open Overheid. Deze wet heeft tot doel om overheden transparanter te maken. De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is.  
We verdiepten ons in het digitaal stelsel achter de Omgevingswet. Bij deze wet hoort een goede digitale ondersteuning. Digitale informatie over de leefomgeving is straks op 1 plek te vinden: in het Omgevingsloket.
We maakten met het Zeeuws Archief een plan voor het overbrengen en openbaar maken van onze digitale archieven. We voerden een eerste proef uit.
We lieten onze website extern toetsen aan de nieuwe regels voor digitale toegankelijkheid en stelden een verbeterplan op. Doel is onze website beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.
We experimenteerden met datagedreven werken in het sociaal domein.

Meer ruimte en mogelijkheden creëren voor het ontplooien en uitvoeren van initiatieven en ideeën door burgers.

We geven uitvoering aan het routeplan burger- en overheidsparticipatie.

Samenwerken op het gebied van bedrijfsvoering

Voor de volgende organisaties voeren we bedrijfsvoeringstaken uit.

aan-z
In 2019 hebben we de bedrijfsvoeringstaken overgedragen aan 'aan z'. Over de archieftaak zijn we met 'aan z' in gesprek om die over te dragen.
Daarnaast blijft 'aan z' gebruik maken van de applicaties voor het sociale domein voor die onderdelen die voor hen noodzakelijk zijn. Onze applicatiebeheerder steunt 'aan z' bij de inrichting van de processen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdzorg, zodat die processen zo optimaal mogelijk zijn ingericht en dat de continuïteit is gewaarborgd.

Collectief Vraaggericht Vervoer
Voor deze organisatie doen wij het secretariaat en voeren de administratie (waaronder de begroting en de jaarrekening).

DCMR Milieudienst Rijnmond
De Brzo-taken (Brzo= Besluit risico's zware ongevallen) zijn per 1 oktober 2019 door de RUD Zeeland aan DCMR Milieudienst Rijnmond in Schiedam overgedragen. DCMR heeft sinds 1 oktober een vestiging in ons stadskantoor. Op beperkte schaal faciliteren wij DCMR op het gebied van ICT en facilitaire zaken. Het daarvoor afgesloten contract loopt tot 1 januari 2024.

Gemeente Sluis
Deze buurgemeente ondersteunen we op het gebied van Personeel en Organisatie.

RUD Zeeland
Voor deze organisatie voeren we de bedrijfsvoeringstaken uit. Het contract heeft een looptijd van 10 jaar en eindigt op 1 januari 2024.

Sabewa
Wij ondersteunen hen op het gebied van Personeel en Organisatie en Centrale Inkoop.

De grensoverschrijdende lichamen zijn belangrijk bij de samenwerking met onze Vlaamse buurgemeenten.

Naast dat we met Gent, Evergem en Zelzate al samenwerken in de BGTS Kanaalzone, werken wij met Vlissingen, Borsele en de provincies Oost Vlaanderen en Zeeland aan de vorming van het North Sea Port District.

Terneuzen heeft een voortrekkersrol bij (regionale) samenwerking

De samenwerking binnen de Z4 heeft een nieuwe impuls gekregen met het vaststellen van een nieuwe agenda en het opstellen van aantal position papers op de prioritaire thema's. Deze papers worden werden uitgewerkt.

Optimaal gebruik van gebouwen en gronden tegen aanvaardbare kosten

Per 1 september 2019 hebben we een Vastgoedregisseur aangesteld. De Vastgoedregisseur voert onderzoek uit naar de optimalisatie van het beheer en gebruik van ons vastgoed en gronden. Het onderzoek verloopt volgens planning.

Extra inzet bij overheids-en burgerparticipatie

We benoemden een 3e wijkcoördinator en trokken een regisseur burger- en overheidsparticipatie aan.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/29/2020 12:33:02 met de export van 05/29/2020 12:32:07