Programma's

Algemene dekkingsmiddelen

Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen

sdsdsds

We verlagen onze schulden en passen goed op de gemeentelijke portemonnee.

Het onderhoud van de wegen, riolering, openbare verlichting en openbaar groen vindt plaats in overeenstemming met de bestaande kaderstellende nota’s en beheerplannen.

Een groot deel van het onderhoud voeren wij uit volgens planning. Door verschillende oorzaken lukt dit niet voor al het onderhoud. We geven prioriteit aan nog uit te voeren onderhoud uit voorgaande jaarschijven. Hierdoor is er minder capaciteit om de actuele jaarschijven geheel uit te voeren. We ondernemen actie om door een andere werkwijze de ontbrekende capaciteit aan te vullen.

We willen een stapsgewijze verbetering van het risicomanagement door de risico’s te kwantificeren en het risicomanagement in de praktijk te brengen.

Wij hebben de risico's gekwantificeerd in de Begroting 2020 en de Jaarrekening 2019. De geplande aanpak van risicomanagement loopt door de Coronacrisis vertraging op. Wij verwijzen voor meer informatie naar het speerpunt 'Risicomanagement'.

Wij willen ervoor zorgen dat de gemeente minder schulden heeft

Het streven naar een lagere schuldpositie heeft de voortdurende aandacht. Met het te voeren beleid houden we daar continu rekening mee.

We streven ernaar om de gemeentelijke belastingtarieven niet te laten stijgen.

In 2020 zijn de tarieven van de lokale heffingen enkel geïndexeerd. Wij maakten voor de indexatie gebruik van de afgeleide CPI van januari 2019, namelijk een stijging van 1,0%. Bij de tariefbepaling van de onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en forensenbelasting is naast de verhoging van 1,0%, ook rekening gehouden met de effecten van de gemeentelijke waardeontwikkeling van de onroerende zaken. De tarieven van de lokale heffingen stelde de gemeenteraad vast in de raadsvergadering van 7 november 2019.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/29/2020 12:33:02 met de export van 05/29/2020 12:32:07