Programma's

Economie

Programma 3 Economie

sdsdsds

We zetten in op duurzaamheid, op nieuwe bedrijvigheid en op vitale kernen, wijken en winkelgebieden.

Herstructurering van bestaande winkelgebieden en vitale kernen en wijken.

De eindrapportage van het Kadaster is eind maart opgeleverd. Tegelijkertijd zou Ik Onderneem van Rob Weiss, die het prestatieonderzoek voor de provincie Zeeland heeft opgesteld, het maatwerkrapport (o.a. koopstromen) van Terneuzen presenteren. Daarnaast hebben twintig vastgoedeigenaren zich verzameld en zijn samen met Ik Onderneem een vastgoedagenda voor de binnenstad van Terneuzen aan het opstellen. De input van de diverse onderzoeken alsmede de resultaten uit het overleg van de vastgoedeigenaren hebben we als gemeente nodig om vast te stellen wat het compacte kernwinkelgebied wordt (=herstructurering van bestaande winkelgebieden). De presentatie op 16 april is vanwege de Coronacrisis uitgesteld. Het overleg van de vastgoedeigenaren is tot nader orde opgeschort. We gaan er vanuit dat we e.e.a. in september/oktober weer kunnen opstarten.

Het toerisme en de plattelandsontwikkeling versterken door gebruik te maken van de aantrekkingskracht van bestaande hotspots en het creëren van nieuwe hotspots.

Het Portaal van Vlaanderen is inmiddels gehuisvest in het appartementencomplex 'de Sluiswachter' en heeft een informatieve rol gekregen voor wat betreft de nieuwbouw van de sluis. Wij zullen de bestaande musea in Terneuzen propageren als toeristische hotspot. Wij werken hard aan de verdere uitvoering van het project 'Veerhaven' dat in de toekomst kan dienen als toeristische trekpleister. Ook hebben we de fietsvoorzieningen opgewaardeerd.

Een duurzaam ruimtegebruik bedrijfsterreinen.

Bij de bestaande bedrijventerreinen wordt gezocht naar een meerwaarde van het gebruik van gronden en het creëren van toegevoegde waarde. De Groene Koegors is hier een voorbeeld van. Hier is de natuur ingebracht op het bedrijventerrein. Hierin wordt o.a. samengewerkt met de gevestigde bedrijven en Stichting Landschapsbeheer Zeeland. De randen van het bedrijventerrein en restgronden zijn ingeplant met streekeigen beplanting en grassen. Ook de waterberging voor de waterhuishouding is gerealiseerd op het bedrijventerrein zelf. Door dit initiatief wordt de biodiversiteit en de beleving binnen de terreinen positief beïnvloed. Verder biedt het verblijfsmogelijkheden tijdens pauzes.

Wij onderschrijven het belang van schone en duurzame industriële ontwikkeling in de Kanaalzone.

Waar mogelijk zetten we in op uitwisseling van grondstoffen en restproducten. De totstandkoming van de waterstofleiding tussen Dow en Yara is hiervan een voorbeeld. Bij de vestiging van nieuwe bedrijven zoeken we naar synergieën; uitwisseling van grondstoffen en/of reststoffen en de beperking van verkeersstromen

Het stimuleren en benutten van ontwikkelingen in de Kanaalzone - de Kanaalsprong

Het hoofddoel is zorgen voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat en het bevorderen van de economische groei. Om dat te bereiken zijn diverse acties uitgevoerd. Verder zijn wij actief in de dossiers Rail Ghent-Terneuzen en de grensoverschrijdende samenwerking. Wij zien voorts een groeiend besef van urgentie bij belangrijke stakeholders. Opdracht is ervoor te zorgen dat we op de kaart blijven en dat we steun weten te verwerven voor de doelstellingen. Tot slot willen wij inhoudelijk ook een aantal mijlpalen realiseren (Regiodeal en aanwijzing Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone als Novi-gebied).

De economische ontwikkelingen en leefbaarheid versterken via duurzame mobiliteit en infrastructuur.

Het project H2-uitwisseling tussen Dow en Yara via een lege aardgasleiding is gestart. De gemeente heeft nieuwe oplaadpalen voor elektrische auto's laten plaatsen in de parkeergarage Oostkolk, op het parkeerterrein achter het stadskantoor en bij "De Koegors". Plaatsing in de parkeergarage van het Scheldetheater is in voorbereiding. De gemeente onderzoekt met de Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland de mogelijkheden voor autodelen.

Wij vinden dat arbeidsmigranten goed moeten kunnen wonen en integreren.

Activiteiten liggen op koers. Het grootschalige complex voor de huisvesting van arbeidsmigranten aan de mr, F.J. Haarmanweg in Terneuzen is per 1 mei 2020 operationeel. In 2021 zal een soortgelijk initiatief aan de Leidinglaan in Sluiskil gerealiseerd zijn.  Wij zijn medio 2019 gestart met fysieke adrescontroles gericht op leefbaarheid en veiligheid. Wij willen daarmee overbewoning, uitbuiting, overlast en ongeregistreerde vormen van bewoning tegengaan en ontmoedigen.

De economische ontwikkeling van de gemeente Terneuzen stimuleren.

Nieuwe bedrijven worden op een zo goed mogelijke manier begeleid en gefaciliteerd. Bij uitgifte van gronden wordt op een zo’n flexibel mogelijke wijze omgegaan met de wensen van de bedrijven (percelen op maat). Clustervorming zijn hierbij het streven. Waar mogelijk sturen we aan op synergie tussen verschillende bedrijven.
Wanneer vestiging van bedrijven niet rechtstreeks mogelijk is wordt in samenspraak gezocht naar mogelijkheden. Hierbij is samenwerking met de provincie en NSP een vanzelfsprekendheid.
Verder stimuleren we de onderlinge contacten en verbindingen tussen bedrijven, overheid, onderwijs en instanties. Waar mogelijk wijzen we op mogelijkheden van subsidies en ondersteuning door instanties als Impuls, Dockwize etc..
Voor de acquisitie werken we in een goede verstandhouding samen met Invest in Zeeland en het NFIA. De goede verstandhouding met de reeds gevestigde bedrijven is tevens van groot belang.
Aandacht wordt besteed aan het vinden van eventueel aanvullende sectoren. Dit om zo de basis van de economie in Zeeuws Vlaanderen te verbreden.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/29/2020 12:33:02 met de export van 05/29/2020 12:32:07