Programma's

Volksgezondheid en milieu

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

sdsdsds

We geven extra aandacht aan energietransitie, klimaatbeleid en afvalinzameling en streven naar een duurzaam gebruik van water.

Terugdringen van aanbod restafval.

Op 1 januari 2020 startten we met het samen inzamelen van restafval, plastic en metaal verpakkingen en drankenkartons (PMD+). In de eerste maanden zagen we een daling van de hoeveelheid PMD+ ten opzichte van de hoeveelheid restafval en PD samen in 2019. Sinds de corona-crisis zien we dat de hoeveelheid PMD+ stijgt door het ‘klus- en opruimeffect’ omdat mensen thuis zijn.
De eerste voorlopige cijfers van de nascheiding geven aan dat de nascheidingsinstallatie minimaal 11% PD uit het restafval haalt. Cijfers van metaal hebben we nog niet. De hoeveelheid restafval daalt. Maar het moet nog meer dalen om de 100 kg restafval per inwoner te halen. We moeten nog meer acties ondernemen.
We zien wel dat het bedrijfsafval bij kantoren en winkels in maart en april daalt. Dit is een logisch gevolg van de lock-down en thuiswerk activiteiten door de coronacrisis.

Uitvoeren gemeentelijke taken afvalwater en waterhuishouding

Ook hier worden de eerste effecten van de Coronamaatregelen zichtbaar. De verwachting is dat we hierdoor diverse projecten moeten doorschuiven naar volgend jaar.

Wij streven naar het betaalbaar houden van de kosten van begraven.

Voor 2020 hebben wij de tarieven niet gewijzigd. Hierdoor zijn onze tarieven sinds het herstructureren van de tarieven per 1 januari 2018 niet gestegen.

Een andere heffingsgrondslag voor de rioolheffing.

Het in 2018 gestarte onderzoek naar de rioolheffing is afgerond. De resultaten van het onderzoek worden behandeld in de raadsvergadering van 30 juni 2020. Of er een andere heffingsgrondslag voor de rioolheffing komt, is een politieke keuze.

Wij geven extra bestuurlijke aandacht aan duurzaamheid, energietransitie en klimaatbeleid.

In 2019 is er veel bereikt op het gebied van duurzaamheid, energietransitie en klimaatbeleid. Zo is er gewerkt aan een toetsingskader windenergie en zonne-energie. Verder is er een klimaatstresstest gehouden samen met de andere Zeeuws-Vlaamse gemeenten. De uitkomsten hiervan worden gebruikt om op kernniveau klimaatrisico’s beter in beeld te krijgen. Er is voor ongeveer 160 MW aan zonnepark vergund. Dit in samenspraak met verschillende inwoners, in de vorm van participatie bijeenkomsten. Er wordt gewerkt aan een duurzaam warmteplan op wijkniveau. Hierbij wordt gekeken naar o.a. het gebruik van restwarmte van industrie, duurzaam gas, full electric en andere technieken. Het doel een betaalbare en maatschappelijk verantwoorde energiemix. Er wordt duurzaam gas opgewekt goed voor 10.000 huishoudens. De gemeente Terneuzen neemt deel aan verschillende onderzoeken op Provinciale en Europese schaal. Voorbeelden hiervan zijn de verkenning Restwarmte Industrie en Zero Emission Transport (waterstof economie).

Er wordt ingezet op gezondheidsbevordering.

In het kader van Gezond in de Stad werken we aan deze doelstelling door in te zetten op participatie en de fysieke en sociale leefomgeving.
Daarnaast zetten we in op verslavingspreventie, suïcidepreventie en aanpak van eenzaamheid.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/29/2020 12:33:02 met de export van 05/29/2020 12:32:07