Programma's

Verkeer, vervoer en waterstaat

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

sdsdsds

We zorgen voor een goede bereikbaarheid

De tolbarrière c.q. tolheffing  zo snel mogelijk beëindigen.

Graag bereiken wij dat de tol (nu gepland tot 2033) op de Westerscheldetunnel zo snel mogelijk wordt afgeschaft. Wij hebben in het coalitieakkoord als speerpunt opgenomen dat we hiervoor inzetten op een gezamenlijke en breed gedragen lobby vanuit Zeeland. We willen dat verder via de OZO-samenwerking vorm geven. Echter, er zijn dit jaar diverse omstandigheden bijgekomen waar wij in dit lobbytraject rekening mee moeten houden. Het gaat om de discussie rond de marinierskazerne en uiteraard ook om de actuele politieke prioriteiten vanwege de coronacrisis. Het is daardoor aannemelijk dat wij bij moeten sturen in (het tempo van) de stappen voor een gezamenlijk lobbytraject. Wij willen het ‘tol-thema’ zeker in beeld houden, onder andere via de Zeeuwse lobbyagenda voor de landelijke verkiezingen.

Verbetering wegenstructuur

De bushalte in Hoek is gerealiseerd. Samen met de provincie Zeeland is de Hoekseweg ook aangepast.

De grondaankoop voor de Laan van Othene loopt verdere vertraging op. De onteigeningsprocedure wordt opgestart. In het investeringsprogramma hebben wij in 2018 voor de aanleg van de zuidelijke ontsluiting van het plan op de N290 een bedrag van € 600.000 opgenomen. Vanwege een lastig onderhandelingstraject met betrekking tot de grondaankoop, kunnen de kosten voor de grondaankoop nog hoger uitvallen.

Uitvoeren taken ten behoeve van de (beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur

De binnenvaart vraagt aan ons als lagere overheid om steun en meer betrokkenheid. Voor zover wij daartoe in de gelegenheid zijn doen wij dat. Gesprek met de binnenvaartorganisatie Schuttevaer volgt deze zomer.

Het (veilig) gebruik van fietsen stimuleren.

Bij projecten wordt sterk rekening gehouden met de fietser. Voorbeelden hierbij zijn onder andere de nieuwe sluis Terneuzen, Laan van Othene, Rondje Kreek. Maar ook nieuwe projecten worden opgestart speciaal voor de fietser, zoals de snelfietsroute Terneuzen - Zelzate.
Bij het opstellen van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan wordt ook rekening gehouden om het gebruik van fietsen te stimuleren.

De transformatie en leefbaarheid van het centrum van Terneuzen stimuleren door adequaat in te spelen op de ontwikkelingen in en rond de binnenstad van Terneuzen.

Aan het vergroten van de belevingskwaliteit van het centrum wordt vorm gegeven door het uitvoeren van diverse concrete initiatieven. Aard, inhoud en voortgang van deze activiteiten zijn opgenomen in de rapportage "Verknopen en Verkopen".  Daarnaast werken we aan een aantal meer grootschalige initiatieven waaronder de heroriëntatie van het ABC complex en omgeving, concentratie van het winkelbestand (kadastrale herverkaveling), opwaardering van het wonen in de binnenstad, Plan Veerhaven, aanpak Koning Willem-1 park (Westelijke stadsrand), nieuwbouwontwikkeling Nieuwstraat-Zuid etc...

Zorgen voor een goede bereikbaarheid van onze bedrijfslocaties

Momenteel is de aanleg van de Nieuwe sluis in volle gang. Hierdoor wordt toegankelijkheid en doorstroming in het Kanaal Gent – Terneuzen positief beïnvloed. Dit komt ten goede aan het vestigingsklimaat op de industrie- en bedrijventerreinen.
Op dit moment onderzoeken we de haalbaarheid van de aanleg van de (goederen)spoorlijn Gent –Terneuzen, aan de oostelijke kanaalzijde van het kanaal. Hierin wordt voortgang geboekt.  Daarbij proberen we de spoorverbinding op de MIRT agenda te krijgen.
De verdubbeling van de Tractaatweg is inmiddels een feit en wordt als efficiënt ervaren.
Verder wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen) te bundelen in een strategische buisleidingenstrook (MUP). Hierdoor wordt de aanleg van leidingen voor de grensoverschrijdende uitwisseling van grondstoffen gefaciliteerd.

We streven naar goede vervoersverbindingen die essentieel zijn voor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat in de regio.

Essentieel voor de regio is en blijft een optimale spoorverbinding rond het kanaal. Voor de economische ontwikkeling en het nieuwe havenbedrijf is dit enorm van belang. Wij trekken in dit dossier op met North Sea Port, de stad Gent en de provincies Oost-vlaanderen en Zeeland.

In 2024 wordt de nieuwe concessie voor het openbaar vervoer aanbesteed. Inmiddels wordt dit proces opgestart door de provincie Zeeland om hierover mee te denken.

Havens voor de recreatieve scheepvaart

Fase 4 (van 6) is afgerond. In 2020 voeren we fase 5 uit conform planning. Dit is de inrichting van de wandelboulevard tussen het stadskantoor en restaurant Westbeer. We maken het parkeerterrein compacter en voegen 5 camperplaatsen toe plus verlichting. We maken 3 'havenbalkons' en een groot 'stadsbalkon' aan de wandelboulevard. Ook brengen we asfalt aan op de rijbaan bij de wandelverbinding Nieuwstraat- Westbeer. Dit laatste wordt voor de helft betaald uit het budget Wegenbeheer. Fase 6 staat voor 2021 gepland.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/29/2020 12:33:02 met de export van 05/29/2020 12:32:07