Programma's

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

sdsdsds

Vitale kernen en wijken. Daar zetten we ons extra voor in.

Het tegengaan van verpaupering.

Naast reguliere handhaving door V&H is het project KLUS een instrument om verpaupering van onroerende zaken tegen te gaan. Klus heeft enige tijd op een zeer laag pitje gestaan. We verwachten 2e helft 2020 een doorstart te kunnen maken, weliswaar op bescheiden schaal.

We moeten in het kader van de nieuwe Omgevingswet kijken naar een andere wijze van beleidsontwikkeling.

Met interne werkgroepen zijn we bezig met de implementatie van de Omgevingswet binnen Terneuzen. Hiervoor moet een groot aantal zaken worden geregeld. De manier waarop het beleid in de fysieke leefomgeving onder de nieuwe wet wordt ontwikkeld is hiervan een onderdeel. De afgelopen jaren hebben we geëxperimenteerd met cocreatie. Deze ervaringen worden meegenomen bij beleidsontwikkeling in de toekomst.

Dat onze inwoners in alle kernen en wijken eigentijds en duurzaam kunnen wonen

We streven naar leefbare kernen en wijken. Daarbij is huisvesting en wonen een belangrijk aspect. De regionale woonvisie (incl. duurzaamheid) wordt in 2020 herzien. Daarnaast wordt de "transitievisie warmte" opgesteld. Deze is gereed in december 2021. Met partners en de huidige kennis kunnen dan verantwoorde energieconcepten worden uitgerold.

Wij streven naar meer gebruik van groene stroom als opmaat naar duurzame energie.

Er is voor ongeveer 160 MW aan zonnepark vergund. Dit in samenspraak met verschillende inwoners, in de vorm van participatie bijeenkomsten. De zonneparken komen op locaties die passend zijn binnen het toetsingskader zonne-energie Terneuzen. Het is belangrijk dat deze zonneparken een meerwaarde bieden. Zo wordt er bij twee van de parken gekeken naar mogelijkheden om de energie te gebruiken voor de opwek van duurzame waterstof. Ook wordt het project zonnepanelen op de Brede school in Othene in 2020 afgerond.

We streven naar vitale wijken en kernen.

Dit doen we o.a. door onze inzet van de cluster leefbaarheid kernen/verknopen en verkopen. Er wordt gewerkt aan een strategie voor een toekomstbestendig stadscentrum Terneuzen en leefbare kernen. Binnen dit programma leggen we verbindingen tussen de beleidsvelden economie, (be)leefbaarheid, wonen en cultuur op zowel thematisch als operationeel niveau. De focus ligt hierbij op het stadscentrum van Terneuzen, waarbij we ook de leefbaarheid van de kernen niet vergeten. ‘Verbinden’ vormt de rode draad bij het verbeteren van de onderlinge samenhang tussen de diverse lopende en op te starten activiteiten. “Verknopen en verkopen” is samengevat de opgave voor de komende jaren.

Activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie

De uitgifte van bedrijfspercelen is het voorbije jaar aangetrokken. Op dit moment is het onzeker wat (op termijn) de gevolgen zullen zijn van de 'corona-crisis'.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/29/2020 12:33:02 met de export van 05/29/2020 12:32:07