Speerpunten

Resultaatprognose 2020

Resultaatprognose 2020

Resultaatprognose 2020

Inleiding

Deze prognose maakten wij met de kennis van medio mei 2020. Het voorlopige begrotingssaldo van de 5e begrotingswijziging 2020 is voor de prognose het startpunt.
Dit bedraagt een voordeel van € 1,1 miljoen.
De onderstaande verwachtingen worden niet verwerkt als een financiële bijstelling van de begroting (begrotingswijziging). Zeker omdat de externe invloeden een te grote invloed (kunnen) hebben. Tot de zomervakantie blijven we werken met de begrotingswijzigingen. Vanaf september starten we met de financiële periode rapportage.

Externe invloeden

Covid-19
De directe extra kosten van de corona maatregelen worden vanaf medio maart bijgehouden. Medio mei bedroegen de extra kosten ruim € 40.000. Anderzijds worden er ook minder kosten gemaakt, bijvoorbeeld op het gebied van opleidingskosten, energiekosten, kopieerkosten, (als gevolg van het thuiswerken) en minder inhuur bij sportaccommodaties.
We krijgen ondersteuning van het Rijk voor extra uitgaven: zo worden de uitkeringskosten en de verwerkingskosten van Tozo aanvragen (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) door het Rijk vergoed.
Het effect op onze gemeenschappelijke regelingen (met name GGD, Dethon en Aan-z) is nog niet duidelijk. Het is daarom te vroeg om hier in deze prognose rekening mee te houden. Het is wel een risico.
Vanuit de risico inventarisatie zijn er nog meer (op dit moment) niet gekwantificeerde risico’s:

  1. Participatiewet/BUIG. De werkloosheid neemt fors toe. Dit heeft nu al geleid tot meer verzoeken om een bijstandsuitkering. Het aantal verzoeken zal verder toenemen. Dit leidt tot hogere kosten die wij (nog) niet geraamd hebben.
  2. Sociaal Domein. Enerzijds zien we nu dat de zorg afneemt. Anderzijds verwachten we een toename van uitgestelde zorg. Ook de inkomsten dalen. Een voorbeeld hiervan is dat de abonnementstarieven twee maanden niet geïnd worden.
  3. Schuldhulpverlening. Inwoners verliezen hun baan en de inkomensachteruitgang kan leiden tot meer schuldenproblematiek met hogere kosten als gevolg.
  4. Bijzondere bijstand. Meer inwoners in de bijstand (zie 1) leidt ook tot meer mensen die een beroep doen op de bijzondere bijstand. Dit leidt weer tot hogere kosten.

De vraag is of we hier op de een of andere manier voor gecompenseerd gaan worden (mogelijk met een vertraging via het gemeentefonds van het Rijk).

Onze inkomsten bestaan hoofdzakelijk uit het gemeentefonds (op dit moment is het corona effect nog neutraal), de lokale heffingen (zoals gemeentelijke belastingen en leges) en de inkomsten uit sportaccommodaties.
Wij zijn coulant bij het verlenen van uitstel van betaling, op dit moment hebben we nog geen vorderingen afgeboekt als gevolg van de corona maatregelen.
Voor deze prognose gaan we uit van CPB (Centraal Plan Bureau) scenario 2: de corona maatregelen duren 6 maanden. Dit scenario heeft een recessie van 5% voor 2020 tot gevolg.

Dit zal zich vertalen in minder bezoek aan de (binnen)stad Terneuzen en dus minder parkeeropbrengsten. De maatregelen in de toeristische sector leiden tot minder opbrengst toeristenbelasting. Verder verwachten we door onder andere faillissementen minder belastingopbrengsten. Tenslotte verwachten we dat inkomensachteruitgang van inwoners zal leiden tot meer kwijtscheldingen van belastingen waardoor we per saldo minder opbrengst hebben.

Onze prognose is dat we € 1,3 miljoen minder aan gemeentelijke belastingen ontvangen (oa parkeergelden). De opbrengsten van sportaccommodaties kunnen halveren; dit betekent een min van € 0,5 miljoen (6 maanden dicht), hoewel de losse verkoop veel lager is dan de vaste huur inkomsten. Anderzijds zullen er minder inhuurkrachten ingezet gaan worden. (lagere kosten).
In totaal verwachten we dus € 1,8 miljoen lagere inkomsten.
Conclusie: op dit moment verwachten wij een nadelige invloed van covid-19 van € 1,8 miljoen.

Gemeentefonds
De mei circulaire zal pas begin juni beschikbaar zijn. De invoering van de herverdeling gemeentefonds is uitgesteld tot 2022, dus de effecten van de meicirculaire voor 2020 zullen beperkt zijn.
In het bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening 2019 staat dat we € 0,5 miljoen naar een bestemmingsreserve gemeentefonds overhevelen. Dit is op basis van de meeste actuele inzichten (ruim) voldoende. Maar het effect van de septembercirculaire is nog onduidelijk. Het effect voor de resultaat prognose 2020 houden we daarom op nul.

Voorziening Appa (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers)
Eind 2019 daalde de rekenrente en kregen alle Nederlandse gemeenten te maken met een forse toevoeging op deze voorziening (die dus ten laste van het resultaat ging). Op dit moment is het onzeker welke kant de rekenrente op gaat. In juni ontvangen wij een indicatie van de financiële gevolgen voor de gemeente Terneuzen.

Interne invloeden

Prijsindex
Op dit moment hebben we nog € 0,5 miljoen ruimte om prijsstijgingen op te kunnen vangen. Nagenoeg alle prijsindex gevoelige kosten hebben wij reeds op prijspeil 2020 gebracht. De verwachting is dat we aan het einde van 2020 nog € 0,4 miljoen kunnen overhouden.

Kapitaallasten
In de begroting 2020 hebben we de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) strakker begroot. Het moment van investeren is beter verwerkt is de berekeningen, maar het rentepercentage is als bestendige gedragslijn op 3% gehouden. Naar verwachting kunnen we na de zomervakantie het rente deel terugbrengen naar 2,5%. Het positieve effect hiervan kan € 0,5 miljoen zijn.

Overige exploitatiekosten
Budgethouders gaan zuinig om met hun budgetten. Als een uitgave niet strikt noodzakelijk is, stellen zij deze uit. Het is lastig om in deze coronatijd hierop vooruit te lopen, dus houden we dit effect voor deze prognose neutraal.

Conclusie
De resultaatprognose op basis van de kennis van medio mei 2020:

Startsituatie 5e begrotingswijziging:

+€ 1,1 miljoen

Effect Corona *)

-/- €1,8 miljoen

Effect Gemeentefonds   

+ € 0,0 miljoen

Effect Appa voorziening

Prijsindex

+€ 0,4 miljoen

Kapitaallasten (rente)

+€ 0,5 miljoen

Overige exploitatiekosten

+€ 0,0 miljoen

Totaal

+  €0,2 miljoen

*) Risico: de effecten van de corona maatregelen op de gemeenschappelijke regelingen zijn nog niet bekend en dus niet meegenomen in dit bedrag.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/29/2020 12:33:02 met de export van 05/29/2020 12:32:07