Programma's

Sociaal domein

Programma 6 Sociaal domein

sdsdsds

Wij vinden dat iedereen moet mee kunnen doen in onze gemeente.

Uitgangspunt is dat het sociaal domein budgettair neutraal wordt uitgevoerd.

Budgettair neutraal werken blijft het streven in de taakstelling. Dit doen we onder meer door ervoor te zorgen dat er geen extra uitgaven structureel bijkomen, bijvoorbeeld kritisch te zijn op verzoeken van uitvoeringsorganisaties (Veilig Thuis, Wvggz). Er zijn echter ontwikkelingen waar we weinig grip op hebben of de effecten van onze maatregelen pas op termijn zichtbaar zijn, zoals de kosten voor de huishoudelijk hulp via Zonet en aan-z. Ook is het effect van de huidige coronamaatregelen op de ondersteuningsvraag van inwoners en dus op de kosten van vooral de jeugdhulp en de inkomensondersteuning nog onbekend.

Het creëren van extra werkplekken door Social Return On Investment(SROI).

Het WSP maakt afspraken met partijen die een aanbesteding gegund krijgt. Zeeuws is er een gezamenlijk SROI beleid overeen gekomen.

Het voeren van een gericht armoedebeleid om sociale uitsluiting te voorkomen en deelname aan de samenleving te bevorderen.

We werken binnen de beleidsvrijheid van de gemeente aan het voorkomen en bestrijden van armoede. Zo hebben we een intensieve samenwerking met Stichting Leergeld. Met CZ lossen we in Samenwerken over Stelsels problemen op van mensen met een betalingsachterstand van de zorgpremie. Schuldhulpverlening werkt outreachend.

Het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt waar mensen worden ingezet naar hun vermogen.

Met name jongeren begeleiden we aansluitend op het VSO/PRO onderwijs naar een inclusieve werkplek. Ook Dethon werkt met het plan van aanpak steeds meer aan begeleid werken.

Voldoende waarborg inzake sociale veiligheid binnen onze gemeente.

We werken met de GGD en aan-z aan een sluitende aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vorig jaar hebben we de Zeeuwse regiovisie vastgesteld.

Wij willen dat zorgvoorzieningen, waaronder ziekenhuiszorg, behouden blijven voor Zeeuws Vlaanderen.

We zijn in gesprek met de zorgaanbieders en de zorgverzekeraar in het kader van de Toekomstige zorg Zeeuws-Vlaanderen. Gezamenlijk streven is behoud van goede zorg voor inwoners van onze gemeente en regio.

Het verkrijgen van inzicht in de behoefte en capaciteit aan welzijnsvoorzieningen.

Het onderzoek is in volle gang. We kijken ook naar de toekomstbestendigheid en passendheid van voorzieningen. Een notitie en advies volgt later dit jaar.

Optimaliseren uitvoeringsorganisatie Wmo en Jeugdwet.

In de Opdracht aan-z 2020 hebben we de samenwerkingsafspraken en verwachtingen voor aan-z vastgelegd. Op basis van deze opdracht heeft aan-z een Uitvoeringsplan 2020 geschreven. We werken met een data-analist aan een monitor om inzicht te krijgen in de inzet van jeugdhulp. Inzicht biedt handvatten om te vragen te stellen en waar nodig bij te sturen. Aan-z levert 1x per kwartaal (cijfermatige) informatie aan over onder andere de inzet van jeugdhulp en Wmo, aantallen, duur en verlengingen. Elke 3 weken hebben we een afstemmingsoverleg met aan-z om lopende zaken te bespreken en de afspraken zoals gemaakt in de Opdracht aan-z 2020 en beschreven in het Uitvoeringsplan 2020 te monitoren.

Een klant-en oplossingsgerichte uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

We werken aan een beleidskader sociaal domein. Centraal daarin staat maatwerk voor mensen met meervoudige problematiek centraal.

Jongvolwassenen (18-jarigen) ervaren geen knelpunten bij de overgang van de jeugdhulpverlening naar voorzieningen voor volwassenen.

Aan-z werkt aan de implementatie van Mijn Plan 18. Via het JIP worden jongeren op scholen geïnformeerd over de regelzaken die jongeren tegen komen zodra ze 18 jaar worden. Vanuit de gemeente ontvangen jongeren in de 2 maanden voordat ze 18 jaar worden een kaart met informatie over wat ze moeten regelen en wat er (financieel) voor hen verandert. Vanuit het kernteam wordt gewerkt aan een maatjesproject (JIM) om ervoor te zorgen dat jongeren de juiste begeleiding krijgen wanneer zij dit nodig hebben.

Kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien en optimale ontwikkelkansen krijgen.

In het sociaal domein werken we aan verdere vernieuwing en aan verbetering van de samenwerking tussen organisaties. We zetten in op integraal werken volgens het principe van 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Ondersteuning en hulp zijn zo snel, adequaat, vroeg en dichtbij mogelijk. We gaan uit van kwaliteit.

We zorgen voor goede basisvoorzieningen. We hebben het dan over goed onderwijs, kinderopvang, over sport en culturele voorzieningen, over preventieve jeugdgezondheidszorg. We zorgen ervoor dat als er problemen ontstaan we zo snel mogelijk ondersteuning inzetten. Vroegtijdige aanpak voorkomt dat problemen groter en complex worden. Dit vraagt om goed vormgeven van vroegtijdige signalering. We werken aan een notitie preventie en vroegsignalering. Deze notitie beschrijft op welke projecten de focus ligt in 2020-2022. De notitie wordt op 30 juni voorgelegd aan de Raad.

Preventie en vroegsignalering om problemen in een later stadium te voorkomen.

We werken aan een notitie Preventie en vroegsignalering. Deze notitie wordt op 30 juni voorgelegd aan de Raad. In de notitie staat beschreven op welke projecten in 2020-2022 de focus zal liggen vanuit het sociaal domein.

Goede samenwerking tussen de Zeeuwse gemeenten, Raad voor de Kinderbescherming, Veiligheidshuis, Rechtbank, Politie, Veilig Thuis, de gecertificeerde instellingen, de lokale zorg en de medische wereld.

De 13 Zeeuwse gemeenten streven in samenwerking met Veilig Thuis, de gecertificeerde instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming en het Veiligheidshuis naar het verkorten van de veiligheidsketen. We bekijken of dit vorm kan krijgen binnen een pilot Vaart in Veiligheid. Doel is om de doorlooptijd van meldingen en onderzoek te verkorten en dubbel werk (onderzoek) te voorkomen, zodat kinderen in onveilige situaties zo snel mogelijk passende hulp krijgen.

De samenwerking tussen aan-z en Veilig Thuis (VT) wordt geïntensiveerd. Een dag per week zal een medewerker van VT werkzaamheden voor de eigen organisatie verrichten vanuit de locatie van aan-z. Op deze dagen is extra ruimte voor afstemming over VT meldingen voor de gemeente Terneuzen en worden vervolgacties en monitoring bepaald. Deze werkwijze wordt eind juli en eind september 2020 geëvalueerd. Doel is de meldingen binnen de wettelijke termijn op te pakken en wachtlijsten te voorkomen door de samenwerking te verbeteren. Er komen extra middelen voor VT, het is nog niet bekend hoeveel dat is voor de regio Zeeland en de gemeente Terneuzen.

In september 2020 start Handle with care. Dit betreft een samenwerking tussen de politie, het RBL en onderwijs en is gericht op het organiseren van snelle steun voor kinderen na een ingrijpende geweldervaring.

We werken aan de notitie preventie en vroegsignalering. Deze notitie beschrijft op welke projecten de focus ligt in 2020-2022. Voorbeelden van een goede aansluiting tussen lokale zorg, onderwijs en de medische wereld zijn de inzet van een Praktijkondersteuner Huisartsen Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd (POH-J), het landelijke actieprogramma Kansrijke Start en de aansluiting aan-z en onderwijs. De notitie wordt op 30 juni voorgelegd aan de Raad.

Noodzakelijke ondersteuning inwoners die niet zelfstandig in de noodzakelijke kosten van hun bestaan kunnen voorzien.

Het traject naar werk en het verlenen van individuele bijzondere bijstand is maatwerk. Waar nodig verwijzen we door naar (schuld)hulpverlening.

Goede en betaalbare jeugdhulp

Aan-z is de uitvoeringsorganisatie van de gemeente Terneuzen. Ervaren, goed geschoolde professionals beoordelen de aanvragen en zijn daarin kritisch op zowel teveel (zorgstapeling) als te weinig zorg. Zij bekijken of de aanvraag past binnen de jeugdwet of anders. Verzoeken tot verlenging van jeugdhulp worden kritisch bekeken en dienen goed te worden gemotiveerd/beargumenteerd door de jeugdhulpaanbieder.
In samenwerking met aan-z is begin 2020 een check gedaan op de 25 duurste zaken. Uit deze check blijkt dat de zorg correct is toegewezen. Uit onderzoeken in andere gemeenten blijkt dat de 25 duurste zaken vaak ook het duurst blijven. Met de pilot voor een maatwerkteam (Doorbraakmethode) gaan we complexe zaken lager op de lijst onderzoeken.

Het jeugdhulpaanbod in Zeeland is niet altijd toereikend of passend. Voor sommige voorzieningen is er sprake van wachttijd. Om het totale aanbod te versterken en vergroten is bekeken of het mogelijk is gebruik te maken van jeugdhulpaanbod vanuit België, gezien onze geografische ligging. Om te voldoen aan de kwaliteitsnormen is het van belang dat geschikte aanbieders zich vestigen in Nederland en zich kunnen inschrijven in het kwaliteitsregister en bij de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. Ondanks de Europese aanbesteding is het niet eenvoudig gebleken jeugdhulp vanuit België in te zetten en te financieren.

Inwoners voelen zich zo lang mogelijk gezond en zijn zelfredzaam

In het kader van gezond in de stad werken we aan meer regie en betrokkenheid van burgers bij hun leefomgeving. Daarnaast zijn we sociaal domein breed gericht op het vormgeven van goede basisvoorzieningen voor alle inwoners die hen helpen zo lang mogelijk gezond en zelfredzaam te zijn.

Inwoners van Terneuzen burgeren zo snel mogelijk in

Eén consulent volgt het hele traject vanaf huisvesting tot uitstroom. Alle vervolgstappen ondersteunt de consulent. Zodra het in een inburgeringstraject past doet een statushouder ook werkervaring op. Dit helpt bij het (snel) inburgeren. Waar nodig wordt zorg of hulpverlening ingezet.

Inwoners van Terneuzen vinden zo snel mogelijk de weg naar duurzame arbeid

Mensen op trede 1 van de Zeeuws Vlaamse werkladder kunnen we plaatsen op vacatures. Mensen op trede 2 en 3 worden door het opdoen van werkervaring bij Dethon begeleid naar werk. Voor trede 4 werken we op dit moment aan een gerichte aanpak (voor degenen waarbij uitstroom of doorstroom naar een hogere trede mogelijk is).

Burgers kunnen zo lang mogelijk thuis wonen

Dit is onderdeel van het beleidsplan sociaal domein, dat we in december aan uw raad aanbieden.  Ook is het onderwerp van gesprek met de zorgaanbieders en woningcorporaties in het kader van de Zeeuws-Vlaamse samenwerking over de toekomstige zorg in onze regio.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/29/2020 12:33:02 met de export van 05/29/2020 12:32:07